Zasady wydawania zwierząt

1.  Zwierzęta przebywające w Schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom ( adoptowane) nie wcześniej niż po upływie czasu kwarantanny. Wyjątek stanowią szczenięta i kocięta do ukończenia czwartego      miesiąca życia, które mogą być wydane zaraz po przybyciu do Schroniska po uprzednim zbadaniu przez lekarza weterynarii, który stwierdzi brak objawów klinicznych choroby.

2. Zwierzęta przekazane do adopcji są w dobrym ogólnym stanie zdrowotnym , zaszczepione przeciwko wściekliźnie, wysterylizowane lub wykastrowane i odpowiednio oznakowane oraz posiadają książeczkę zdrowia.

3. Dopuszcza się wydawanie zwierząt chorych w przypadku, gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy lekarz weterynarii i Prowadzący Schronisko zdecydują, że wydanie chorego zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego, a osoba adoptująca podpisze odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowotnego adoptowanego zwierzęcia oraz konieczności kontynuowania leczenia na własny koszt.

4. Zwierzę może być adoptowane jedynie przez osoby, które są w stanie zapewnić zwierzęciu prawidłową opiekę.

5. Z czynności wydania zwierzęcia Prowadzący Schronisko  sporządza umowę adopcyjną, podpisywaną przez adoptującego, której kopię wydaje adoptującemu. W przypadku adopcji zwierząt, podlegających obowiązkowi rejestracji Prowadzący Schronisko  poinformuje  nowego właściciela o konieczności rejestracji zwierzęcia we właściwym miejscowo urzędzie.

6. Zwierzę, po które zgłosi się dotychczasowy właściciel, może być wydane jedynie po udowodnieniu do prawa własności zwierzęcia.

7. Każda osoba adoptująca zwierzę ze Schroniska, w tym dotychczasowi właściciele zwierząt, zobowiązani są do:

a)    oględzin zwierzęcia i zapoznania się z jego stanem oraz dalszymi zaleceniami co do jego pielęgnacji, żywienia lub ewentualnego leczenia udzielonymi przez pracownika Schroniska

b)    podpisania  umowy adopcyjnej,

c)    posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia ( kagańca, smyczy ,klatki transportowej ,itp.).

8. Nie wolno wydawać zwierząt:

a)    chorych, z wyjątkiem przypadków gdy zgłoszą się ich właściciele lub gdy lekarz weterynarii  i Prowadzący Schronisko zdecydują, ze wydanie chorego zwierzęcia odbędzie się z korzyścią dla niego,

a osoba adoptująca podpisze odpowiednie oświadczenie o posiadaniu wiedzy na temat stanu zdrowia adoptowanego zwierzęcia,

b)    szczeniąt  przy matce do 6 tygodnia życia,

c)    odebranych właścicielowi decyzją administracyjną do czasu orzeczenia przez Sąd przepadku zwierząt,

d)    osobom , które nie ukończyły 18-go roku życia

e)    osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia,

f)     osobom nietrzeźwym lub znajdującym się pod wpływem środków odurzających,

g)    osobom agresywnym,

h)   osobom znanym z niewłaściwego, niehumanitarnego traktowania zwierząt,

i)     osobom, co do których istnieje podejrzenie handlu zwierzętami,

j)      osobom, które kilkakrotnie zwracały adoptowane zwierzę,

9. Pracownik Schroniska, po przeprowadzonym wywiadzie z osoba wyrażającą chęć adopcji zwierzęcia może, ze względu na jego dobro, odmówić oddania go do adopcji,

10. Zasady wydawania zwierząt są dostępne w Schronisku.

 

Dziś jest u nas...


133 psów
68 kotów
78 zwierząt egzotycznych